Logo
Contactez-nous +420 326 701 404

Základní podmínky pro dobrou funkci a vysokou životnost kotlů ATMOS

 • Montáž kotle provádí jen odborná firma zaškolená výrobcem.
 • Kotel musí být instalován v suchém a dobře větraném prostoru – kotelně.
 • Při zapojení kotle do systému je vždy nutné za kotel nainstalovat Laddomat 22, nebo termoregulační ventil TV 60/65/70/75 °C s čerpadlem, kulovým ventilem a filtrem, aby teplota vody vracející se do kotle, v každém režimu, neklesala pod 65 °C – dle normy ČSN 070240/93. S rostoucí teplotou vratné vody do kotle, klesá možnost kondenzace dehtů kyselin = větší životnost kotle. Laddomat 22 doporučujeme pro výkony 15 – 100 kW.
 • Při zapojení kotle bez akumulačních nádrží musí být čerpadlo v kotlovém okruhu a v okruhu vytápěného objektu spínáno jedním nebo dvěma samostatnými termostaty při teplotě výstupní vody z kotle 70 – 80 °C a to tak, aby čerpadlo v okruhu vytápěného objektu běželo jen tehdy, pokud běží čerpadlo v kotlovém okruhu. Důvodem je to, aby přes zpětnou klapku zabudovanou v Laddomatu 22 nedocházelo k podchlazování kotle.
 • V každém režimu kotle musí být teplota výstupní vody z kotle mezi 80 – 90 °C
 • Provozujeme-li kotel trvale při výkonu nižším než 40 % jmenovitého výkonu a nebo pro ohřev teplé užitkové vody v létě, je nutné denně zatápět z důvodu životnosti kotle. Kotel není možné provozovat trvale v útlumu, kdy mohou vznikat dehty a kyseliny, které poškozují těleso kotle
 • Kotel musí být zabezpečen proti přetopení v případě výpadku elektrické energie, neboť má určitou setrvačnost
 • Maximální pracovní přetlak vody v kotli – 250 kPA (2,5 bar)

 

Zapojení bez akumulačních nádrží

Jednou z hlavních nevýhod zapojení kotle bez akumulačních nádrží je nutnost častější obsluhy kotle – přikládání. V případě trvale obydleného objektu a zapojení kotle bez akumulačních nádrží je potřeba topit v kotli každý den. Dalším neméně důležitým faktem je snížení životnosti kotle, na rozdíl od zapojení kotle s akumulační nádrží, kdy můžeme prodloužit životnost kotle až na dvojnásobek.

Zapojení kotle s Laddomatem 21/22, jedním topným okruhem s ohřevem TUV v komb. bojleru, uzavřená expanzní nádoba – jednoduchá regul. s třemi příložnými termostaty

Zapojení s akumulačními nádržemi

Le fait d´installer une chaudière avec des bassins d´accumulation entraîne plusieurs avantages:

 • une diminution de la consommation de combustible (de 20 à 30 %),
  la chaudière tourne à plein régime jusqu´à ce que le combustible soit entièrement brûlé
 • une longue durée de vie de la chaudière et de la cheminée
  – minimum de formation de goudrons et d´acides
 • possibilité de combinaison avec d´autres méthodes de chauffage
  – électricité à accumulation, collecteurs solaires
 • combinaison des corps de chauffage (radiateurs) avec un chauffage par le sol
 • chauffage confortable et combustion idéale du combustible
 • chauffage plus écologique
 • záruku na těleso kotle 3 roky

Zapojení s akumulátory doporučujeme jako hlavní zapojení
Nemůžete-li mít doporučený objem akumulačních nádrží, zapojte kotel alespoň s jednou vyrovnávací nádrží o objemu 500 – 1000 l. Instalace otopného systému musí být provedena odbornou firmou dle platných norem. Pokud zvolíte velký objem akumulační nádrže, musíte také zvolit odpovídající výkon kotle, aby byl schopen tyto nádrže nabít za rozumnou dobu.

Provoz systému s akumulačními nádržemi
Po zatopení najedeme kotlem na maximální (jmenovitý) výkon a nabijeme na 2 až 4 naložení daný objem akumulačních nádrží na požadovanou teplotu vody 90 – 100 °C. Kotel poté necháme dohořet. Dále už jen odebíráme teplo ze zásobníku za pomoci trojcestného ventilu a to po dobu, která odpovídá velikosti akumulátoru a venkovní teplotě. V topném období (při dodržení minimálních objemů akumulátorů viz tabulka) to může činit 1 – 3 dny. Nelze-li nainstalovat předepsaný objem akumulace, doporučujeme alespoň jednu nádrž o objemu 500 – 1000 l pro vyrovnávání náběhů a doběhů kotle.

Izolace nádrží
Akumulační nádrže jsou běžně dodávány s izolací. V případě zakoupení nádrže bez izolace je vhodným řešením společné zaizolování daného počtu nádrží o požadovaném objemu minerální vlnou do skeletu ze sádrokartonu, případně dodatečné vyplnění sypkou izolací. Doporučená tloušťka izolace, při použití minerální vlny je 120 mm. Další variantou je zakoupení již zaizolovaných nádrží minerální vlnou v koženkovém pouzdru, které naše firma také dodává.

Ohřev TUV
Pro ohřev teplé užitkové vody můžeme použít kombinovaný bojler, nebo akumulační nádrž s měděným průtokovým ohřívačem nebo plovoucím bojlerem.

Volumes minimaux recommandés pour les accumulateurs

Volume minimal pour le accumulateur
Puissance / kW 15 20 22 25 35/32 40 49 70 99
Volume / l 1000-1500 1000-1500 1500-2000 1500-2000 2000-2500 2500-3000 3000-4000 4000-5000 5000-6000

Paramètres du réservoir

Type de bassin Volume (l)   Diamètre (mm) Hauteur (mm)
AN 500 500 600 1970
AN 600 600 750 1611
AN 750 750 750/790* 2010/1750*
AN 800 800 790* 1910*
AN 1000 1000  850/790* 2065/2210*

*typ DH

Nádrže jsou dodávány bez izolací, nebo s izolací v koženkovém pouzdře.

 

Raccords pour le circuit de la chaudière

Laddomat 22

je určen pro kotle o výkonu od 15 do 100 kW

Kotle o vyšším výkonu doporučujeme zapojit s termoregulačním ventilem a silným čerpadlem, nebo trojcestným ventilem ovládaným servopohonem s elektrickou regulací udržující minimální teplotu vratné vody 65 – 75 °C. Při zapojení kotle s akumulačními nádržemi můžeme použít otevřenou nebo uzavřenou expanzní nádobu.

 

 

 

Zapojení kotle s akumulačními nádržemi a Laddomatem 22

 

Minimální průměry potrubí při zapojení s akumulačními nádržemi
část A část B
Výkon kotle
v mědi v oceli v mědi v oceli
10 – 30 kW 28 x 1 25 (1″) 28 x 1 25 (1″)
31 – 45 kW 35 x 1,5 32 (5/4″) 28 x 1 25 (1″)
46 – 65 kW 42 x 1,5 40 (6/4″) 35 x 1,5 32 (5/4″)
70 – 150 kW 54 x 2 50 (2″) 42 x 1,5 40 (6/4″)

 

Návod – Laddomat

 

Termoregulační ventily

Termoregulační ventil typ TV 60 °C (65/70/72/77 °C) se používá u kotlů na pevná paliva. Při teplotě vody v kotli +60 °C se otevře termoregulační ventil a do kotlového okruhu (3→1) se vpustí kapalina z okruhu vytápěného objektu (2). Přívody 1 a 3 jsou otevřeny stále. Tímto způsobem je zajištěna minimální teplota vratné vody do kotle. V případě potřeby je možné použít termoregulační ventil nastavený na vyšší teplotu (např. 72 °C).

Termoregulační ventil

         

Termoregulační ventil – řez

Doporučená velikost termoregulačního ventilu TV 60 °C (65/70/72/77 °C)
15 kW ― 30 kW – DN25
30 kW ― 45 kW – DN32
45 kW ― 150 kW – DN40/ – DN50

Salle de chaudière

1. komín | 2. kouřovod | 3. kotel

Kotle mohou být používány v „základním prostředí”, A5/AB5 dle ČSN3320001. Kotle musí být umístěny v kotelně, do které je zajištěn dostatečný přístup vzduchu potřebného pro spalování. Umístění kotlů v obytném prostoru (včetně chodeb) je nepřípustné. Průřez otvoru pro přívod spalovacího vzduchu do kotelny musí být pro kotle o výkonu 15 – 150 kW minimálně 350 cm2. Doporučujeme pod kotel zhotovit betonový (kovový) základ s doporučenými rozměry viz návod Vašeho kotle. Doporučujeme také podložit zadní část kotle zhruba o 10 mm.

 

 

 

 

 

 

 

Carneau de fumée ét cheminée

1. spalinový teploměr 2. čistící otvor 3. regulátor tahu/ škrtící klapka

Kouřovod musí být vyústěn do komínového průduchu. Nelze-li připojit kotle ke komínovému průduchu bezprostředně, má být příslušný nástavec kouřovodu v daných možnostech co nejkratší, ale ne delší než 1 m, bez dodatkové výhřevné plochy a směrem ke komínu musí stoupat. Kouřovody musí být mechanicky pevné a těsné proti pronikání spalin a uvnitř čistitelné. Kouřovody nesmějí být vedeny cizími bytovými nebo užitkovými jednotkami. Vnitřní průřez kouřovodu nesmí být větší než vnitřní průřez sopouchu a nesmí se směrem ke komínu zužovat. Použití kouřových kolen není vhodné. Způsoby provedení prostupů kouřovodu konstrukcemi z hořlavých hmot jsou uvedeny v přílohách 2 až 3 ČSN 061008 a jsou vhodné zejména pro mobilní zařízení, dřevěné chaty apod.

Pokud je v komíně velký tah, nainstalujte do komína regulátor tahu (škrticí klapku) nebo škrticí ventil

Omezovač tahu komína

Tah komína musí dosahovat předepsaných hodnot (21 – 35 Pa podle typu kotle)

 • Malý tah komína zkracuje životnost kotle – kotel více dehtuje, zanáší se a kouří do prostoru při přikládání
  řešení: vyvložkovat komín, nebo umístit na komín speciální nástavec, nebo odtahový ventilátor
 • Velký tah komína zvětšuje spotřebu paliva vyšší komínová ztráta – nižší účinnost kotle – špatné spalování – kotel nemusí dosahovat požadovaný výkon)
  řešení: v případě velkého tahu komína zabudujte do kouřovodu regulátor (omezovač) tahu nebo škrtící klapku

Omezovač (regulátor) tahu komína

         

Vodorovné (1) a svislé (2) umístění regulátoru tahu na kouřovod

         

schéma regulační klapky

Pozor – Komín musí být dobře utěsněn a zaizolován, aby nedošlo při sníženém výkonu kotle ke kondenzaci vodní páry a dehtů v komíně.

Zapojte kotel s akumulačními nádržemi. Je to nejlepší zapojení pro kotle na tuhá paliva, protože zvyšuje životnost kotle a snižuje spotřebu paliva. Nemůžete-li mít doporučený objem akumulačních nádrží, zapojte kotel alespoň s jednou vyrovnávací nádrží o objemu 500 l až 1000 l (viz návod k obsluze).

 

Komín

         

Komín musí být dobře utěsněn a zaizolován, aby nedošlo při sníženém výkonu kotle ke kondenzaci vodní páry a dehtů v komíně.

Carburant et énergie

Dřevo

Doporučujeme spalovat kvalitní suché štípané polenové dřevo o průměru 80 – 150 mm, délkách 250 – 1030 mm (dle typu kotle) o vlhkosti 12 % až 20 % a výhřevnosti 15 – 17 MJ.kg-1.

Maximální výkon a dlouhou životnost kotle zajistíte, budete-li spalovat dřevo minimálně 2 roky odleželé. V následujícím grafu uvádíme závislost obsahu vody na výhřevnosti paliva. Užitečný energetický objem ve dřevě klesá velmi výrazně s obsahem vody.

 

 

Například:
Dřevo s 12 – 20 % vody má tepelnou hodnotu 4 kWh / 1kg dřeva
Dřevo s 50 % vody má tepelnou hodnotu 2 kWh / 1kg dřeva

Závislost výhřevnosti paliva na obsahu vody ve dřevě

         

Čerstvé dřevo hřeje málo, špatně hoří, silně kouří a podstatně zkracuje životnost kotle a komínu. Výkon kotle poklesne až na 50 % a spotřeba paliva stoupne na dvojnásobek.

 

Hnědé uhlí

 

Předepsaným palivem pro naše kotle je kvalitní hnědé uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti 17 – 20 MJ.kg-1. Náhradním palivem je kostka nebo brikety. Doporučujeme spalovat uhlí méně spékavé a s nízkým obsahem síry. Palivo o menší zrnitosti lze přidávat jen na žhavou vrstvu a v malém množství.

 

 

Černé uhlí

 

Předepsaným palivem pro naše kotle je uhlí OŘECH 1 o výhřevnosti 17 – 30 MJ.kg-1. Náhradním palivem je kostka nebo brikety. Doporučujeme spalovat uhlí méně spékavé a s nízkým obsahem síry. Palivo o menší zrnitosti lze přidávat jen na žhavou vrstvu a v malém množství.

 

 

 

Hnědouhelné brikety

 

 

Předepsaným palivem pro naše kotle jsou hnědouhelné brikety o výhřevnosti 19 – 23 MJ.kg-1.

 

 

Dřevěné brikety

Kvalitní dřevěné brikety o průměru 80 – 130 mm, délce 200 – 380 mm a výhřevnosti 16 – 19 MJ.kg-1.

Ekologické dřevěné brikety se vyrábějí z dřevního odpadu vysokotlakým lisováním bez jakýchkoliv chemických pojidel. V České republice je vyrábí a prodává řada firem. Kvalita dřevěných briket je však různá. Kvalitní dřevěné brikety poznáme podle toho, že se při spalování v přikládacím prostoru nerozpadávají na piliny. Dřevěné brikety, které se rozpadávají na piliny, je možné spalovat jen v kombinaci s kusovým dřevem nebo hnědým uhlím, nikdy ne však samostatně. Ucpávají zplynovací trysku nebo zplynovací rošt.

 

 

Pelety

Kvalitní dřevěné pelety o průměru 6 – 8 mm, délce 5 až 25 mm a výhřevnosti 16 – 19 MJ.kg-1 (bílé pelety).

Pelety jsou novým palivem vyráběným obdobným způsobem jako dřevěné brikety z odpadního dřeva, lisováním. Za kvalitní pelety považujeme pelety bílé vyráběné z měkkého dřeva bez kůry. Pro kotle Atmos se používají pelety o průměru 6 až 8 mm.
Jiné pelety z řepkové nebo obilné slámy jsou momentálně jen okrajovou a velmi problematickou záležitostí, proto se jejich spalováním naše firma nezabývá.