Dotace na kotle ATMOS

Přehled dotačních programů, jejich podmínek a kotlů ATMOS do nich spadajících

Dotace na kotle ATMOS - KOTLÍKOVÉ DOTACE (kotlíková dotace)

V první vlně bylo vyřízení Kotlíkové dotace velice jednoduché, druhá vlna (výzva) nabízí ještě snazší postup a je tak dosažitelná pro každého. Pojďme si říci jak na to, co vše program nabízí a co vyžaduje.

Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť využívajících pevná paliva (tuhá paliva). Dotační program nabízí možnost získání dotace na moderní kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle a teplená čerpadla. Pojďme se však zaměřit právě na kotle na pevná paliva (tuhá paliva).

Předmětem dotace je výměna stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Výměna starých kotlů za nové a ekologičtější je přínosem pro nás všechny, protože právě nevyhovující kotle na pevná paliva se zásadním způsobem podílejí na znečištěném ovzduší v ČR. Třetí výzva dotací nabízí 3,75 miliardy korun, které půjdou rovnou na výměnu zdrojů. Díky tomu se může ve třetí a poslední vlně vyměnit dalších 36 tisíc kotlů. Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Ve třetí výzvě nebudou programem podporovány kotle na uhlí, ale pouze kotle na biomasu (dřevo a pelety). Lidé nebudou muset provádět mikroenergetická opatření, díky čemuž se jim nejen finančně ale i administrativně usnadní celý proces výměny kotle a získání Kotlíkové dotace.

Pro získání dotace musíte dodat potřebné dokumenty. Především žádost o poskytnutí dotace dle příslušného vzoru, což zvládne snad každý sám. Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje nebo lze dokument nahradit jiným dokladem, například fotografií štítku kotle nebo návodem k obsluze. V případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá. Dále je nutná fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Dalšími doklady jsou písemné souhlasy spoluvlastníků, písemný souhlas druhého z manželů a písemný souhlas vlastníka pozemku. Na vše jsou připraveny formuláře, které postačí správně vyplnit.

Podpora na výměnu zdroje tepla je ale poskytnuta pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn starým kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. V případě kotlů s ručním přikládáním a kombinovaných kotlů je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván).

V případě realizace kotlů na pevná paliva jsou podporovány pouze kotle splňující požadavky nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, tedy kotle splňující požadavky na EKODESIGN. Každý podporovaný kotel má přidělené takzvané SVT číslo, které značí to, že je zařazen do dotačního programu a splňuje příslušná kritéria. Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií, který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) na svt.sfzp.cz.

Dotace se netýkají pouze nákupu nového kotle!

Typ nového zdroje Kategorie Max. % podpory (způsobilé náklady) Podpora (max. limit dotace v Kč)
Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (peletové kotle) A3 80 % (ze 150 000) 120 000 (* 127 500)
Tepelná čerpadla (všechny typy)   80 % (ze 150 000) 120 000 (* 127 500)
Kotle na biomasu s ruční dodávkou paliva A3 80 % (ze 125 000) 100 000 (* 107 500)
Plynové kondenzační kotle   75 % 95 000 (* 102 500)

*domácnosti v prioritních oblastech automaticky získají bonus ve výši 7 500 korun

Mezi způsobilé výdaje (náklady) bude možné zahrnout nejen náklady na pořízení zdroje, jeho instalaci, nebo vybudování palivového skladu, ale také náklady na novou otopnou soustavu či její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest (např. vložkování komína). Do uznatelných nákladů je také zahrnuta projektová dokumentace související s předmětem dotace.

Pro systémy zplynovacích kotlů na dřevo s ruční dodávkou paliva jsou povinné výše zmíněné akumulační nádrže, důležité je však také myslet na to, aby byl celý topný systém kvalitně regulován například ekvitemní regulací, která hospodárně nakládá s naakumulovanou energií a zvyšuje komfort provozu.

Kotlíkové dotace - 3. výzva

Nové podmínky a podklady pro kotlíkové dotace - 3. výzva (vlna) - dotace na kotel ATMOS

Leták - Kotlikové_dotace_3_výzva_06_2021.pdf

Pro kontakt na doporučeného topenáře ve vašem okolí klikněte ZDE, případně volejte: +420 326 701 404
nebo pište na e-mail: support@atmos.cz

Kontakty na kraje

Jihočeský kraj

Jihomoravský kraj

Karlovarský kraj

Královéhradecký kraj

Liberecký kraj

Moravskoslezký kraj

Olomoucký kraj

Pardubický kraj

Plzeňský kraj

Středočeský kraj

Ústecký kraj

Kraj Vysočina

Zlínský kraj

 

Kotlíkové dotace - 2. výzva

Podmínky a podklady pro kotlíkové dotace - 2. výzva (vlna) - dotace na kotel ATMOS

Pro kontakt na doporučeného topenáře ve vašem okolí klikněte ZDE, případně volejte: +420 326 701 404
nebo pište na e-mail: support@atmos.cz

 

Kotlíkové dotace

Podmínky a podklady pro kotlíkové dotace - dotace na kotel ATMOS

Kotlíkové dotace - výzva Středočeského kraje
Středočeský kraj - kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace - výzva Pardubického kraje
Pardubický kraj - kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace - výzva Moravskoslezského kraje
Moravskoslezský kraj - kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace - výzva kraje Vysočina
Kraj Vysočina - kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace - výzva Jihočeského kraje
Jihočeský kraj - kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace - výzva Plzeňského kraje
Plzeňský kraj - kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace - výzva Ústeckého kraje
Ústecký kraj - kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace - výzva Karlovarského kraje
Karlovarský kraj - kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace - výzva Královéhradeckého kraje
Královéhradecký kraj - kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace - výzva Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj - kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace - výzva Olomouckého kraje
Olomoucký kraj - kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace - výzva Zlínského kraje
Zlínský kraj - kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace - výzva Libereckého kraje
Liberecký kraj - kotlíkové dotace


Operační program životního prostředí (Kotlíkové dotace) - 16. výzva - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech
http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva

Operační program životního prostředí - potřebné DOKUMENTY
http://www.opzp.cz/vyzvy/16-vyzva/dokumenty


Pro kontakt na doporučeného topenáře ve vašem okolí klikněte ZDE, případně volejte: +420 326 701 404
nebo pište na e-mail: support@atmos.cz

 

Zelená úsporám

Nové podmínky a podklady pro zelenou úsporám


http://www.novazelenausporam.cz/

Kvalifikovaní topenáři pro dotace (vyhledávání dle PSČ nebo adresy do vybrané vzdálenosti)
http://www.topenaridotace.cz/

 

Dotace Slovensko - ZelenaDomacnostiam

http://zelenadomacnostiam.sk/sk/

 

Ekologické kotly na drevo, uhlie a peletky - ATMOS

CENÍKY PRO KOTLE ATMOS - SLOVENSKO