Logo

Dotace na kotle ATMOS – KOTLÍKOVÉ DOTACE

Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů, tzv. lokálních topenišť využívajících pevná paliva (tuhá paliva). Dotační program nabízí možnost získání dotace na moderní kotle na pevná paliva, plynové kondenzační kotle a teplená čerpadla. Pojďme se však zaměřit právě na kotle na pevná paliva (tuhá paliva).

Předmětem dotace je výměna stávajících nevyhovujících kotlů na pevná paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje. Výměna starých kotlů za nové a ekologičtější je přínosem pro nás všechny, protože právě nevyhovující kotle na pevná paliva se zásadním způsobem podílejí na znečištěném ovzduší v ČR. Třetí výzva dotací nabízí 3,75 miliardy korun, které půjdou rovnou na výměnu zdrojů. Díky tomu se může ve třetí a poslední vlně vyměnit dalších 36 tisíc kotlů. Datum pro ukončení fyzické realizace operace je 31. 12. 2023.

Ve třetí výzvě nebudou programem podporovány kotle na uhlí, ale pouze kotle na biomasu (dřevo a pelety). Lidé nebudou muset provádět mikroenergetická opatření, díky čemuž se jim nejen finančně, ale i administrativně usnadní celý proces výměny kotle a získání Kotlíkové dotace.

Pro získání dotace musíte dodat potřebné dokumenty. Především žádost o poskytnutí dotace dle příslušného vzoru, což zvládne snad každý sám. Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva k potvrzení relevantní emisní třídy stávajícího zdroje nebo lze dokument nahradit jiným dokladem, například fotografií štítku kotle nebo návodem k obsluze. V případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena lze nahradit čestným prohlášením o tom, že je třída kotle neznámá. Dále je nutná fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Dalšími doklady jsou písemné souhlasy spoluvlastníků, písemný souhlas druhého z manželů a písemný souhlas vlastníka pozemku. Na vše jsou připraveny formuláře, které postačí správně vyplnit.

Podpora na výměnu zdroje tepla je ale poskytnuta pouze v případě, kdy je stávající rodinný dům vytápěn starým kotlem na pevná paliva nesplňujícím třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5. V případě kotlů s ručním přikládáním a kombinovaných kotlů je vyžadováno současné užití akumulační nádoby o minimálním objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván).

V případě realizace kotlů na pevná paliva jsou podporovány pouze kotle splňující požadavky nařízení komise č. 2015/1189 ze dne 28. dubna 2015, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, tedy kotle splňující požadavky na EKODESIGN. Každý podporovaný kotel má přidělené takzvané SVT číslo, které značí to, že je zařazen do dotačního programu a splňuje příslušná kritéria. Výčet podporovaných zařízení je uveden v seznamu výrobků a technologií, který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP ČR) na svt.sfzp.cz.

Kotlíkové dotace od roku 2022 Nová zelená úsporám od 2021

Dotace pro Slovensko

Zelená Domácnostiam

 

Dotace pro Slovensko